Projecten

Huijskes De Block & Partners heeft diverse projecten gerealiseerd in zowel de private als publieke sector. Hieronder treft u enkele voorbeelden aan. Voor meer informatie en referenties kunt u  contact opnemen met Peter Huijskes 0651 716716.

“Terugdringen uitvalpercentage scholingsprojecten”

Voor diverse scholingsprojecten hebben wij potentiële deelnemers getest en gematcht met het opleidingsprofiel. Zo kregen wij inzicht in hun geschiktheid en de haalbaarheid van de opleiding. Op basis daarvan konden wij de effectiviteit van de opleiding vergroten en de opleidingsduur verkorten.

Het ging om opleidingen Zorg en Welzijn, Procesoperator en in de administratie. En zowel opleidingen voor zittende medewerkers als ‘nieuwe instroom’: mensen die vanuit een uitkeringssituatie werden geschoold naar werk.

Resultaat: het aantal uitvallers is gedaald van gemiddeld 30% naar nog geen 5%.

“Referentieprofiel biedt zekerheid”

Voor een pensioenfonds hebben wij een lid voor de Raad van Toezicht geworven. Daarvoor ontwikkelden wij een referentieprofiel door het testen van mensen die reeds succesvol een dergelijke functie vervullen. Dit profiel stemden wij af op de specifieke eisen die het pensioenfonds aan de vacature stelde.

Alle sollicitanten werden vervolgens getoetst aan het referentieprofiel. De 5 ‘best passende kandidaten’ werden gezien en gesproken. Afgewezen kandidaten kregen het testrapport, een certificaat en de mogelijkheid tot een gesprek met een loopbaanadviseur.

Resultaat: een benoeming, tevreden opdrachtgever en tevreden sollicitanten.

“Hoe weet ik wat ik wil?”

Veel mensen met een (WWB)-uitkering krijgen ondersteuning bij het zoeken en vinden van werk. Maar er zijn regelmatig mensen die niet weten wat ze willen, ook omdat ze de mogelijkheden niet kennen.

Met behulp van de DNI® test- en matchmethodiek geven wij deze mensen inzicht in de eigen persoonlijkheidskenmerken, competenties en drijfveren en “matchen” wij hun profiel met de best passende opleidingen en/of functies/banen.

Resultaat: Gerichte ondersteuning bij school- of beroepskeuze

“Vergeten groep blijkt uitermate talentvol en gemotiveerd”

Iedere gemeente heeft een zogenaamd ‘granieten bestand’. Dit zijn mensen die langdurig een uitkering ontvangen maar met wie niet of nauwelijks contact is. In het kader van de participatiewet en WMO willen gemeenten deze doelgroep aanspreken en (maatschappelijk) betrekken.

Wij helpen de gemeente deze mensen in kaart te brengen en geschikte activiteiten voor hen te vinden op basis van de DNI® test- en matchmethodiek. Dit kan zijn werk, vrijwilligerswerk, mantelzorg, dagbesteding

Resultaat: “Hoge uitstroom naar werk, vrijwilligerswerk, mantelzorg en dagbesteding”.

“Zeggen wat je doet en doen wat je zegt”

Bij een productiebedrijf is men sterk afhankelijk van de techniek. Machine-instellingen, afsteltijden en opstartproblemen bepalen in hoge mate de productieopbrengst. Door scholing van medewerkers tot Operator wilde het bedrijf meer grip krijgen op deze zaken. Wij hebben de medewerkers getest en gematcht voor deelname aan een Operator-opleiding.

Uitkomst: lang niet alle Operators waren geschikt voor een opleiding, en de opleiding zou slechts beperkte waarde hebben voor hun dagelijks werk.

Deze uitkomst bracht ons ertoe een vraag-gestuurd opleidingstraject in te richten. De adviseur/trainer ging meelopen op de werkplek, bevroeg de Operator over wat hij doet en waarom en schreef alles op. Zo werden procedures vastgelegd en overdraagbaar gemaakt. Vervolgens werden deze inhoudelijk getoetst en werden mogelijke verbeteringen in kaart gebracht. Deze werden weer met de Operator besproken.  Op basis van de bevindingen werd een manual/lesmateriaal ontwikkeld. De Operator doceert (onder begeleiding) dit lesmateriaal aan zijn collega’s.

Resultaat: Productieopbrengst en -kwaliteit is verhoogd, de betrokkenheid van de medewerkers is vergroot en er wordt bespaard op de inzet van de technische dienst. Medewerkers zijn meer allround en hebben zo hun arbeidsrelatie verduurzaamd.

“Weet waar je talent ligt en wat je ermee kunt op de arbeidsmarkt”

Medewerkers die met ontslag worden bedreigd, boventallig zijn en/of gedwongen moeten afvloeien, krijgen bijna allemaal te maken met onzekerheid; over hun functioneren, hun positie op de arbeidsmarkt en over hun kansen en mogelijkheden. Zij stellen zichzelf vragen als ‘Kan ik dat wel?’ en ‘Zijn er voor mij wel passende banen?’

Om die vragen te kunnen beantwoorden, is inzicht in de eigen persoonlijkheidskenmerken, competenties en drijfveren zeer belangrijk. Immers, in sollicitaties gaat het meer om de vraag ‘ben ik de juiste persoon voor de baan?’ en ‘hoe toon ik dat aan?’ dan om diploma’s en getuigschriften. Om deze mensen beter voor te bereiden op de arbeidsmarkt, gebruikt HDBPartners de DNI® test en matchmethodiek.

Resultaat: De medewerker krijgt een uitgebreide intake met check op brief en CV en vervolgens een test (persoonlijkheidskenmerken, competenties en drijfveren, aangevuld met naar keuze relevante zaken zoals taaltesten en/of loonwaardebepaling). Hij krijgt een uitgebreide testrapportage met certificaat én matches met de best passende functie- of opleidingsprofielen.